Posts Tagged With 'کشف کتاب مقدس مسیح در آنکارا، واتیکان را شوکه کرد.'

انجیل برنابا

انجیل برنابا

کشف کتاب مقدس مسیح در آنکارا، واتیکان را شوکه کرد. در ترکیه کتاب مقدسی کشف شده است که بیش از ۱۵۰۰ سال پیش به صورت دستی نوشته شده است. این کتاب مقدس به شدت واتیکان را نگران کرده است، چرا که حاوی “انجیل برنابا” است....