Posts Tagged With 'نكات پزشكي پيرامون نماز'

نكات پزشكي پيرامون نماز

نکات پزشکی پیرامون نماز

نکات پزشکی پیرامون نماز: تاثیر نماز بر بیماری افسردگی حدیثی از حضرت علی (ع): «خداوند هرگاه خیری بر بنده اش بخواهد به او کم خوابی و کم خوری و کم حرفی را تلقین می کند.» دانش پزشکی ظرف چند دهۀ اخیر موفق به اکتشاف مهمی پیرامون...