Posts Tagged With 'مثرم بن دعيت بن شيتقام'

مثرم بن دعيت بن شيتقام

مثرم بن دعیت بن شیتقام

در اسلام
مثرم بن دعیت بن شیتقام: در زمان حضرت ابوطالب (علیه السلام ) راهبى زندگى مى کرد بنام مثرم بن دعیت بن شیتقام . این مرد در عبادت معروف بود و صد و نود سال خداوند را عبادت کرده بود و هرگز حاجتى از خداوند نخواسته بود. تا اینکه از...