Posts Tagged With 'لعنت به حرامی های آل یهود(سعود)'

لعنت به حرامی های آل یهود(سعود)  18+

لعنت به حرامی های آل یهود(سعود) ۱۸+

لعنت به حرامی های آل یهود(سعود) ۱۸+: رژیم سفاک و خون اشام ال سعود دیروز مناطق مسکونی شهر عطان را با گازهای شیمیایی و بمب‌های فسفری مورد حمله قرار داده است. تعداد شهدای حمله امروز ۳۰ شهید و ۳۰۰ زخمی اعلام شده است. اثرات بمب...