Posts Tagged With 'خطبه عید فطر امام علی(ع)'

خطبه عید فطر امام علی

خطبه عید فطر امام علی

خطبه عید فطر امام علی(ع): اى مردم!این روز شما٬روزى است که نیکان٬پاداش می گیرند. در این روز٬ بدکاران٬ زیان می کنند. این روز٬ شبیه ترین روز به قیامت٬ شماست. با بیرون آمدن تان از خانه ها به طرف مصلی٬ بیرون آمدن تان از قبرها را٬...