Posts Tagged With 'جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟'

جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟

جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟

جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟ یک روزنامه انگلیسی از پیشی گرفتن جمعیت مسلمانان از مسیحیان در سال ۲۰۷۰ خبرداد.  به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، در آغاز سال ۲۰۵۰ جمعیت مسلمانان در قاره اروپا بیش...