Posts Tagged With 'تقصير ماست غيبت طولاني شما'

تقصير ماست غيبت طولاني شما

تقصیر ماست غیبت طولانی شما

تقصیر ماست غیبت طولانی شما بغض گلو گرفته ی پنهانی شما بر شوره زار معصیتم گریه می کنی جانم فدای دیده ی بارانی شما پرونده ام برای شما دردسر شده وضع بدم،دلیل پریشانی شما ای وای من! که قلب شما را شکسته ام آقا چه شد تبسم رحمانی...