Posts Tagged With 'ﺷﻬﯿﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮﺍﻥ'

ﺷﻬﯿﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮﺍﻥ

ﺷﻬﯿﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮﺍﻥ

ﺷﻬﯿﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮﺍﻥ: آنان که به من بدی کردند مرا هوشیار کردند ، آنان که از من انتقاد کردند به من راه و رسم زندگی آموختند ، آنان که به من بی اعتنایی کردند به من صبر و تحمل آموختند ، آنان که به من خوبی کردند به من مهر و وفا...