Posts Tagged With '‫اقْرَأْ_بِاسْمِ_رَبِّکَ_الَّذِی_خَلَقَ'

‫اقْرَأْ_بِاسْمِ_رَبِّکَ_الَّذِی_خَلَقَ

‫اقْرَأْ_بِاسْمِ_رَبِّکَ_الَّذِی_خَلَقَ

‫اقْرَأْ_بِاسْمِ_رَبِّکَ_الَّذِی_خَلَقَ: مدتی بود در کوه مانده بود … همسرش برایش غذا می آورد … تا غار بالا می آمد و کنارش می نشست غذا می خوردند و می رفت … دم نزدن از سختی بالا آمدن از کوه نشان از ‫عشق‬ بی شائبه به...