Posts Tagged With 'یا فاطمه الزهرا(س)'

یا فاطمه الزهرا(س)

یا فاطمه الزهرا(س)

در اسلام
یا فاطمه الزهرا(س): من غلامی ز غلامان توام یا زهرا مستمندی به سر خان توام یا زهرا از زمانی که به خود آمده ام فهمیدم خاطر آشفته و حیران تو ام یازهرا من دعا بودم ز روز ازل برلب تو ذکری از نیمه سوزان توام یازهرا متولد شده عشق...