Posts Tagged With 'یا حیدر کرار'

یا حیدر کرار

یا حیدر کرار

در اسلام
یا حیدر کرار: عایشه میگوید روزی با رسول خدا در خانه نشسته بودیم دیدم صدای دق الباب آمد !رسول خدا به من اشاره کردند که در خانه را باز کنم رفتم دیدم پدرم بر ما وارد شد پیامبر اشاره کردند بنشین دو مرتبه صدای دق الباب آمد !در را...