Posts Tagged With 'یا اباصالح مهدی(عج) ادرکنی'

یا اباصالح مهدی(عج) ادرکنی

یا اباصالح مهدی(عج) ادرکنی

یا اباصالح مهدی(عج) ادرکنی ما را شب دیدار بود هر شب جمعه دل منتظر یار بود هر شب جمعه ای مشتریان گل زهرا بشتابید یوسف سر بازار بود هر شب جمعه خون شد جگر ما ز بس آدینه شمردیم بین دیده چه خونبار بود هر شب جمعه گویند چرا هیئتیان...