Posts Tagged With 'یا اباصالح مددی'

یا اباصالح مددی

یا اباصالح مددی

یا اباصالح مددی: امسال هم گذشت و دلی شعله ور نشد چشمی برای غربت آیینه تر نشد باران به چشم مردم ما محترم نبود گل در میان کوچه ما معتبر نشد امسال هم شبیه همان سال های پیش یک شاخه شوق در دل من بارور نشد مهتاب هر شب از سر این...