Posts Tagged With 'یا اباصالح المهدی (عج)!'

یا اباصالح المهدی (عج)!

یا اباصالح المهدی (عج)!

یا اباصالح المهدی (عج)! روزهایم برای «تو»ست.امروز و دیروز و…. شبها را با این امید می گذرانم که خوابهایم هم برای «تو» باشد. انگار من مدتهاست تمام شده ام و همه فقط تویی. نگار نازنینم! نه. برای نامیدن «تو» این واژه کم است. «تو»...