Posts Tagged With 'گرچه ایرانیم اما نگران #یمنم .'

گرچه ایرانیم اما نگران #یمنم .

گرچه ایرانیم اما نگران #یمنم .

در اسلام
شعر آیینی | گرچه ایرانیم اما نگران #یمنم . گرچه ایرانیم اما نگران یمنم عرصه ی وسعت شیعه ست حدود وطنم لرزه افتاده به اندام یمن با هر بمب وای بر من اگرم هیچ نلرزد بدنم در حمایت ز نوامیس تشیع امروز مالکم ، یاسرم ، عمارم ، اویس...