Posts Tagged With 'کی شود انتقام سیلی مادر گیریم'

کی شود انتقام سیلی مادر گیریم

کی شود انتقام سیلی مادر گیریم

کی شود انتقام سیلی مادر گیریم هر سحر منتظر یار نباشم چه کنم من اگر منتظر یار نباشم چه کنم؟ گریه بر درد فراق تو نکردن سخت است خون جگر از غمت ای یار نباشم چه کنم؟ عده ای بر سر آنند اسیرت نشوند من بر آنم که گرفتار نباشم چه...