Posts Tagged With 'کشف کتاب مقدس مسیح در آنکارا، واتیکان را شوکه کرد.'

انجیل برنابا

انجیل برنابا

کشف کتاب مقدس مسیح در آنکارا، واتیکان را شوکه کرد. در ترکیه کتاب مقدسی کشف شده است که بیش از 1500 سال پیش به صورت دستی نوشته شده است. این کتاب مقدس به شدت واتیکان را نگران کرده است، چرا که حاوی “انجیل برنابا” است. برنابا...