Posts Tagged With 'نمیبینم ! پس نیست !'

نمیبینم ! پس نیست !

نمیبینم ! پس نیست !

وقتی با برهان، “”” نمی بینم پس نیست “”” مواجه ایم; بهترین جواب همینه...