Posts Tagged With 'نكات پزشكي پيرامون نماز'

نكات پزشكي پيرامون نماز

نكات پزشكي پيرامون نماز

نكات پزشكي پيرامون نماز: تاثیر نماز بر بیماری افسردگی حدیثی از حضرت علی (ع): «خداوند هرگاه خیری بر بنده اش بخواهد به او كم خوابی و كم خوری و كم حرفی را تلقین می كند.» دانش پزشكی ظرف چند دهۀ اخیر موفق به اكتشاف مهمی پیرامون...