Posts Tagged With '“نشست عربی-آمریکایی در برابر ایران ناتوان است”'

"نشست عربی-آمریکایی در برابر ایران ناتوان است"

“نشست عربی-آمریکایی در برابر ایران ناتوان است”

“نشست عربی-آمریکایی در برابر ایران ناتوان است” مشاور سابق رییس‌جمهور آمریکا با اشاره به نشست “کمپ‌دیوید”، از اعراب خواست سطح توقع خود را از این نشست برای کاستن از نفوذ ایران در منطقه پایین‌ بیاورند زیرا با...