Posts Tagged With 'نجات از اعدام'

تو نیکی میکن و در دجله انداز...

تو نیکی میکن و در دجله انداز…

مژده!! امروز ظهر ، پول تمام و کمال تهیه شد… حالا نوبت آرمینه. به همین آدرس مراجعه کنین… دیماه 1385، دو نوجوان که با هم دوست بودند، در یک بازی کودکانه، مسیر زندگی شان عوض می شود. یکی برای همیشه در زیر خاک سرد می آرامد و...