Posts Tagged With 'معبد سلیمان'

معبد سلیمان

معبد سلیمان

معبد سلیمان: آیا فکر می کنید این گنج مدفون شده در معبد سلیمان بازیابی شده؟ فکر می کنید حفاری های امروز، برای یافتن یک گنج است؟ این گنج هدف حفاری های امروز نیست. چرا که آن گنج قرن ها قبل پیداه شد، آیا می توانید حدس زنید که...