Posts Tagged With 'مدیون آنهاییم'

مدیون آنهاییم

مدیون آنهاییم

مدیون آنهاییم: عراقیها برا تضعیف روحیه ی ما فیلمای زننده پخش می کردند یه روز یکی از بچه ها به نشانه اعتراض تلویزیون رو خاموش کرد عراقی ها گرفتن و بردنش بیرون هیچ کس ازش خبر نداشت … … برا استراحت ما رو فرستادن به حیاط...