Posts Tagged With 'لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت'

لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت

لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت

لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت: چندی پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای نت زاده شد! که نکات ارزشمندی را در خصوص سیاست های رسانه های امریکا در برداشت – ترجمه ی فارسی جوک به شکل زیر است : مردی دارد در پارک مرکزی شهر...