Posts Tagged With 'قطره عسلی بر زمین افتاد..'

قطره عسلی بر زمین افتاد..

قطره عسلی بر زمین افتاد..

قطره عسلی بر زمین افتاد.. مورچه ی کوچکی آمد و از آن چشید و خواست که برود اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود،پس برگشت و جرعه ای دیگر نوشید… باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را...