Posts Tagged With 'فریاد پیرمرد یمنی از دست “محمود عباس” !'

فریاد پیرمرد یمنی از دست "محمود عباس" !

فریاد پیرمرد یمنی از دست “محمود عباس” !

فریاد پیرمرد یمنی از دست “محمود عباس” ! یک فعال یمنی، از آزردگی خاطر مردم این کشور از رئیس تشکیلات خودگردان در فلسطین خبر داد. “عبدالرحمن راجح الشریف” در صفحه فیسبوک خود نوشت: “دو روز قبل در یکی از بازارهای...