Posts Tagged With 'فاصله بین تولد و مرگ'

فاصله بین تولد و مرگ

فاصله بین تولد و مرگ

فاصله بین تولد و مرگ: هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند! هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند… بدون اذان … اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند… چقدر کوتاهست این...