Posts Tagged With 'عربستان در یمن شکست خورد'

عربستان در یمن شکست خورد

عربستان در یمن شکست خورد

عربستان در یمن شکست خورد: سرانجام پس از 27 روز حملات مستمر هوایی به مناطق مختلف یمن و تخریب زیرساختها و کشتار شهروندان، عربستان از توقف عملیات “توفان قاطعیت خبر داد، بدون آنکه به هیچکدام از اهداف اعلام شده قبلی دست...