Posts Tagged With 'شمر بن ذی الجوشن'

شمر بن ذی الجوشن

شمر بن ذی الجوشن

پرسیدند: آیا آدم گناهکار هم میتواند امام زمانش را ببیند؟؟؟ جواب دادند : شمر هم امام زمانش را...