Posts Tagged With 'سرلشکر شهید حسن آبشناسان'

شیر صحرا لقب کیست؟

شیر صحرا لقب کیست؟

شیر صحرا لقب کیست؟ فرمانده ای که صدام شخصا برای سرش جایزه تعیین کرد.وی فقط با هشت نفر کلاه سبز در دشت عباس کاری کرد که رادیو عراق اعلام کردکه یک لشکر از نیروهای ایرانی در دشت عباس مستقرشده است. درسال ۱۳۳۵ وارد ارتش شد...