Posts Tagged With 'راه های کنترل قوای شهوت'

راه های کنترل قوای شهوت

راه های کنترل قوای شهوت

راه های کنترل قوای شهوت: راه های کنترل و روش های کم کردن و از بین بردن قوای شهوت و تمایلات جنسی زناشویی برای جوانان مجرد: باید دانست زمانی که خداوند شهوت و تمایلات زناشویی را برای بقای نسل در وجود انسان قرار داد و برای...