Posts Tagged With 'دلار های آمریکا'

رازهای پنهان در دلار های آمریکا

رازهای پنهان در دلار های آمریکا

رازهای پنهان در دلار های آمریکا  بی شک باید سمبولیسم و نماد گرایی را جز لاینفک جریان فراماسونری دانست جریانی که موجودیت آن بیش از هر تمدن دیگری با پاگانیسم مصر باستان گره خورده است . اصولا صحبت از نماد گرایی ماسونی نه در...