Posts Tagged With 'دستهای پنهان برای تخریب نیروهای مردمی عراق'

دستهای پنهان برای تخریب نیروهای مردمی عراق

دستهای پنهان برای تخریب نیروهای مردمی عراق

دستهای پنهان برای تخریب نیروهای مردمی عراق: وزیر دفاع عراق نیروهای داوطلب مردمی را تجربه ای موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت: این نیروها از حوادث تکریت مبرا هستند. خالد العبیدی در مصاحبه با شبکه “سومریه” خاطرنشان کرد،...