Posts Tagged With 'حاج آقا قرائتی به نگته ی ظریفی اشاره میکند'

حاج آقا قرائتی به نگته ی ظریفی اشاره میکند

حاج آقا قرائتی به نگته ی ظریفی اشاره میکند

حاج آقا قرائتی حاج آقا قرائتی به نگته ی ظریفی اشاره میکند : من خودم تا حالا بهش دقت نکرده بودم . . . جایگاه عقل و فکر در بدن انسان در بالاترین قسمت قرار دارد، سپس قلب و احساس، بعد شکم، و در آخر شهوت ! حال ببینید بعضی ها چطور...