Posts Tagged With 'جُلجِتا'

جُلجِتا

جُلجِتا

  جُلجِتا: این مطلب با رویکرد چرایی حمایت آمریکا از اسرائیل و چرایی تمایلشان به ویرانی مسجدالاقصی و تاریخچه تشکیل این باور می پردازد. روایتی از مصلوب ساختن مسیحا نفسان عالم جنگهای صلیبی – اورشلیم در سال 1095 “پاپ...