Posts Tagged With 'جوانی با قصد مزاحمت به یک دختر پیام داد'

جوانی با قصد مزاحمت به یک دختر پیام داد

جوانی با قصد مزاحمت به یک دختر پیام داد

جوانی با قصد مزاحمت به یک دختر پیام داد: ممکنه خودتونو معرفی کنید؟ دختر گفت بله چراممکن نیست! من حواء هستم ازپهلوی تو آفريده شدم تا اذيّتم نکنی و فراموش نکنی قطعه ای ازوجودتم! من هدیه الهی هستم که به تو ارزانی شد تا بعد...