Posts Tagged With 'جلوگیری عربستان از رسیدن کمکهای پزشکی به یمن'

جلوگیری عربستان از رسیدن کمکهای پزشکی به یمن

جلوگیری عربستان از رسیدن کمکهای پزشکی به یمن

جلوگیری عربستان از رسیدن کمکهای پزشکی به یمن: عربستان همچنان از رسیدن کمکهای پزشکی صلیب سرخ به یمن جلوگیری می کند. هواپیماهای صلیب سرخ که حامل کمکهای بشر دوستانه و پزشکی برای مردم یمن هستند، همچنان در جیبوتی قرار دارند...