Posts Tagged With 'تقصير ماست غيبت طولاني شما'

تقصير ماست غيبت طولاني شما

تقصير ماست غيبت طولاني شما

تقصير ماست غيبت طولاني شما بغض گلو گرفته ی پنهاني شما بر شوره زار معصيتم گريه مي كني جانم فداي ديده ي باراني شما پرونده ام براي شما دردسر شده وضع بدم،دليل پريشاني شما اي واي من! كه قلب شما را شكسته ام آقا چه شد تبسم رحماني...