Posts Tagged With 'تسلیت بر مهدی صاحب زمان'

تسلیت بر مهدی صاحب زمان

تسلیت بر مهدی صاحب زمان

تسلیت بر مهدی صاحب زمان کز غم موسی بن جعفر در نهان می نهد زانوی غم را در بغل می دهد اشک فراغش را نشان ******** نقاره ها را به صدا در آورید مشکی بپوشید این تن گلدسته ها را امشب امام هشتم ما در عزا و سوگ باباست ******* به قم معصومه...