Posts Tagged With 'تحریم ها'

يــوزارسيف و کمی 30 يا سـت

يــوزارسيف و کمی 30 يا سـت

يــوزارسيف و کمی 30 يا سـت امروز داشتم آیات زیبای سوره یوسف رو میخوندم رسیدم به اون جا که: یوسف را نزد پادشاه آوردند، پادشاه که شیفته و دلباخته او شده بود گفت : امروز نزد ما منزلتی بسیار عالی داری. پس هر پست و مقامی که در این...