Posts Tagged With 'تاثیر ارتفاعات بر انسان از زبان قرآن'

تاثیر ارتفاعات بر انسان از زبان قرآن

تاثیر ارتفاعات بر انسان از زبان قرآن

در اسلام
تاثیر ارتفاعات بر انسان از زبان قرآن: امروزه همه ما میدانیم که هرچقدر انسان از زمین فاصله میگیرد و به طرف آسمان بالا میرود بر اثر فشار کم هوا به او تنگی نفس دست میدهد.دکتر (صلاح الدین مغربی) استاد طب فضا در کشور آمریکا و...