Posts Tagged With 'بیانات جدید حاج قاسم سلیمانی'

بیانات جدید حاج قاسم سلیمانی

بیانات جدید حاج قاسم سلیمانی

بیانات جدید حاج قاسم سلیمانی سردار سلیمانی: آقای اوباما فاصله پایگاه‌های شما ‌با رمادی چند کیلومتر است و چه طور می‌شود کشتار در یک کشور صورت گیرد، شما به بهانه حمایت از آن ملت در آن کشور استقرار پیدا کنید، اما هیچ غلطی...