Posts Tagged With 'بعد ۹ سال'

بعد ۹ سال

بعد ۹ سال

بعد ۹ سال: بعد ۹ سال زندگی کردن … بعد ۹ سال عشق ورزیدن … . بعد ۹ سال خونِ دل خوردن … بعد ۹ سال پای هم مُردن … . عده ای بی خدا رسیدند و زیرِ لب هی خدا خدا کردند … . فتنه هاشان شبیهه شیطان بود، مادرم را ز ما جدا کردند...