Posts Tagged With 'برای دوری بلاها از آقا صاحب الزمان(عج) صدقه بدهیم'

برای دوری بلاها از آقا صاحب الزمان(عج) صدقه بدهیم

برای دوری بلاها از آقا صاحب الزمان(عج) صدقه بدهیم

برای دوری بلاها از آقا صاحب الزمان(عج) صدقه بدهیم: دوستان خواهش عاجزانه ای که از شما دارم اینست که صبح ها قبل از اینکه از خانه بیرون بیاییم برای سلامتی و دور ماندن بلاها از آقا صاحب الزمان(عج) صدقه بدهیم مقدار آن هیچ اهمیتی...