Posts Tagged With 'اماکن مقدس یهودیان'

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻭﺭﺷﻠﯿﻢ ( ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﯽ ) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ. ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮﻥ ﺭﻭ، ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﻣﯽ...