Posts Tagged With 'امان از دل مادرشهید'

امان از دل مادرشهید

امان از دل مادرشهید

برای رد شدن از سیم خاردار باید یک نفر روی سیم خاردار می خوابید تا بقیه از روش رد بشن. داوطلب زیاد بود. قرعه انداختند، افتاد بنام یک جوان. همه اعتراض کردند الا یک پیرمرد. گفت: چکار دارید بنامش افتاده دیگه. عجب پیرمرد...