Posts Tagged With 'اشک امام صادق(ع) در غم غیبت حضرت حجت(عج)'

اشک امام صادق(ع) در غم غیبت حضرت حجت(عج)

اشک امام صادق(ع) در غم غیبت حضرت حجت(عج)

اشک امام صادق(علیه السلام) در غم غیبت حضرت حجت(ارواحنا فداه): امام صادق(علیه السلام )را دیدند که بر روی خاک نشسته است و همانند مادر فرزند از دست داده گریه میکند و به پهنای صورت اشک میریزد و چنین زمزمه دارد: “آقای من! غیبت...