نقش يهود در انقلاب روسيه

نقش يهود در انقلاب روسيه

بلشويسم يهودي: نقش يهود در انقلاب روسيه:  زمينه براي انقلاب ماركس آماده است. تنها بايد با كارگران هم صدا شده و اعلام انقلاب نماييم. اين انقلاب قطع ًا پيروز خواهد شد زيرا ما نيروي متفكر جامعه هستيم و كارگران نيروي مادي...