استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: اگر در گذشته، چپ هاى انقلابى در سراسر دنيا از مذهب فرار ميكردند، بعضى شان واقعاً از پاپ و مسيحيت منحط فرار ميكردند، نه اينكه لزوماً از معنويت فرارى باشند، در دسترس نبودن يك رهبرى دينى درست ، در...