فراماسونری چیست؟

فراماسونری چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

فراماسونری:

در لغت به معنای (بنّای آزاد) یا (معماران آزاد) است . این سازمان،ماهیتی مخفی،پیچیده نهان – روشانه و مخوف دارد. اگر چه فراماسونرها برای خود پیشینه ی بسیار بسیار قدیمی تاریخ جعل می کنند،اما پیدایش یک سازمان مخفی با اغراض مشخص سیاسی و ایدئولوژی لیبرالی درخدمت سرمایه داران غربی را می توان مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم دانست.

فراماسونری به لحاظ تشکیلاتی،حاصل تغییر صورت یافتن اصناف قرون وسطایی معماران و بنایان انگلیسی و فرانسوی است که در قرن هیجدهم کاملاً از حالت یک صنف خارج شده و با تکیه بر ایدئولوژی لیبرالی و حمایت های گسترده ی بورژواهای اروپایی به بازوی سازمانی بورژوازی اروپا (به تعبیر دقیق تر،نخستین بازوی سازمانی بورژوازی لیبرال غرب) تبدیل شدند.
فراماسون ها در مراکزی تجمع می کردند که آن را (لُژ) می نامیدند. در ژوئن ۱۷۱۷ چهار لژ بزرگ در لندن با هم تجمع کردند و اولین لژ بزرگ فراماسونری جهان را بوجود آوردند. به سال ۱۷۲۳ اولین کتاب (اساسنامه فراماسونری) به وسیله ی دکتر (آندرسن) تحت نظر لژ بزرگ منتشر گردید. در سال ۱۷۶۳ لژ بزرگ اسکاتلند تشکیل گردید.
فراماسونری به عنوان یک تشکیل سیاسی – لیبرالی که در خدمت اغراض قدرت طلبانه ی سرمایه داران غربی قرار دارد،به شدت از اسطوره ها و برخی مفاهیم سوداگرانه و زرسالارانه ی یهودیت تحریف شده متأثر و ملهم است. به عنوان مثال روی بسیاری از دیپلم- های فراماسونری،نقش واژه ی (یهوه) (خدای بنی اسراییل مطرح شده در تورات به زبان و خط عبری) درج گردیده است. در بسیاری مراسم رسمی ماسون ها،آهنگ (ملکمب) نواخته می شود و سرود تقدیس از آیات تورات تحریف شده خوانده می شود. در باورهای ماسونی،لژهای فراماسونری به مثابه ی یک نمونه ی کوچک معبد سلیمان تلقی می گردد.
دیوارهای لژها به صورت تمثیلی و سمبلیک به شکل معبد حضرت سلیمان تزیین می گردد. اغلب عناوین درجات عالی و گراندماستر ۳۳ گانه ی ماسونی از تاریخ قوم یهود اقتباس شده است. اسناد تردیدناپذیر تاریخی نشان می دهد که فراماسونری از حدود قرن هیجدهم در پیوند نزدیک و تنگاتنگ با جریان یهودگرایی نژادپرست افراطی ای بوده است که پس از کنگره ی ۱۸۹۷ بال،خود را صهیونیست نامیدند. صهیونیسم،ایدئولوی (شووینیستی) زرسالاران یهودی است و فراماسونری از تشکل های پنهانی و مخفی تر و در عین حال فراگیرتر زرسالاری جهانی است که هسته ی مرکزی آن همان بورژواهای یهودی هستند.
فراماسونری بر پایه ی یک تفسیر اومانیستی از عالم قرار دارد و اگر چه به یک (معمار کائنات) – که روایت ماسونی خدا و بیان دیگری از (خدای ساعت ساز) فیلسوفان عصر روشن گری و (دئیست)ها است – معتقد است،اما این خدای مورد نظر ماسونی ها فاقد توحید در ربوبیت تشریعی است و هیچ پیامبر یا دینی را نفرستاده است.
بر این اساس،ماسونیسم بر پایه ی نحوی الحاد پنهان و شرک آشکار آمیخته با نژادپرستی

یهودی پدید آمده است. چون گردانندگان و رهبران لژهای فراماسونری کلان سرمایه داران بزرگ هستند،ماسون ها پیوندهای نزدیک با سرمایه داران دارند و البته باورهای مبنایی ماسونی که به شدت شبه لیبرالیسم است،موجب گردیده که زمینه های تئوریک نیرومندی نیز برای پیوند میان فراماسونری و زرسالاران بوجود آید.
اصول اساسی باورها و اغراض ماسونی را علی رغم پنهان کاری شدیدی که جهت مخفی نگه داشتن آن می شود،می توان این گونه برشمرد:
۱٫ اعتقاد به (خدای ساعت ساز)؛
۲٫ بی اعتقادی به شرایع و انبیاء؛
۳٫ عدم پایبندی به یک دین خاص و احکام آن؛
۴٫ اعتقاد به (اصل پیشرفت) و مشهورات مدرنیستی مانند (توسعه)؛
۵٫ اعتقاد به این که تمدن مدرن،متکامل ترین و بهترین صورت تمدن بشری است؛
۶٫ اعتقاد به مفهوم لیبرالی آزادی بویژه اباحه گری
۷٫ ایده ی تشکیل دولت واحد جهانی بر پایه ی شعار لیبرالی – ماسونیِ (برابری،برادری،آزادی)؛
۸٫ پیش برد اهداف استعماری – بورژوازی انگلیس و آمریکا و دیگر سرمایه داران جهانی تحت لوای پیش برد (تمدن)،(مدنیت) و (پیشرفت)؛
۹٫ ایجاد و گسترش نظام تعلیم و تربیت (سکولاریستی)؛
۱۰٫ گسترش دایمی نفوذ جهانی فراماسونری و تشکیل یک دولت لیبرال – سرمایه داری جهانی به رهبری فراماسونرها
۱۱٫ و علاقه ی شدید به اسطوره ها و علایم و شعایر یهودیت وتورات تحریف شده و اغراض شدیداً سداگرانه و طمع ورزانه زرسالاران یهود و پیوند نزدیک با صهیونیسم جهانی.
فراماسونری،ساختاری نهان روشانه و مخفی دارد و ورود افراد به داخل آن،توأم با انجام مقررات خاص و امتحان ها و آزمایش های بسیار است. فراماسون ها از حدود قرن هفدهم به بعد،بیشترین نقش را در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی،نظیر انقلاب فرانسه،جنگ- های استقلال آمریکا،انقلاب انگلیس و نظایر آن داشته اند.
از حدود قرن هیجدهم به بعد نیز فراماسون ها به گسترش دامنه ی نفوذ خود در ممالک آسیایی و آفریقایی پرداختند و نقش مهمی در زمینه سازی برای استقرار و تحکیم سلطه ی دولت ها و کمپانی های سرمایه داری غربی در آن مناطق داشتند.
شعار (برابری) مورد نظر ماسون ها،تکرار همان برابری حقوقی صوری مورد نظر لیبرال ها است که در باطن خود بر پایه ی نابرابری و بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی بنا شده است. مقصود ماسون ها از (آزادی) نیز مفهوم لیبرالی آن است که در تضاد با معنای دینی آزادی و آزادی راستین انسانی قرار دارد. (۲) ماسون ها یکدیگر را (برادر ماسونی) می خوانند و نوعی تجسم و انسجام تشکیلاتی خاص نسبت به یکدیگر و نسبت به باورهای خود دارند. در حالی که دایماً جهانیان را به دست برداشتن از عقاید خود به ویژه عقاید دینی و (تولرانس) دعوت می کنند. اساساً (تسامح و تساهل) در عقاید دینی و (پلورالیسم دینی) از شعارهای معروف فراماسونرها،برای درهم شکستن سد مقاومت باورهای دینی و سنتی در مقابل هجوم استیلاجویانه ی سرمایه سالاری و استعمار بوده است.
فراماسونری در ایران از تشکل های ذی نفوذ و پیچیده و خطرناکی بوده که در مسیر اغراض استعمار و امپریالیسم حرکت کرده است و در نهادهای حکومتی دوران قاجار (از اواسط قاجاریه به بعد) و به ویژه حکومت پهلوی و نیز نهادها و مراکز مطبوعاتی و فرهنگی و هنری ایران سلطه ی تام و تمام داشته است. حضور فعال و خطرناک،اما بسیار پنهانی آن در بسیاری از قلمروهای فرهنگی و مطبوعاتی و هنری،در سال های پس از انقلاب نیز تا حدود زیادی وجود داشته و یا قوت گرفته است. تشکل ها و جریان ها و مطبوعات و افراد وابسته به فراماسونری یا متمایل به آن از لحاظ فکری در هیأتی کاملاً پنهان کارانه و نهان روشانه و منافقانه مروّج ایده ها و شعارهای لیبرالی و جاده صاف کن بازگشت سلطه ی سرمایه داری در ایران پس از انقلاب بوده و هستند و طیف پیچیده و نفوذی و پنهان کار فراماسونری پشت صحنه و کارگردان و نیز منبع اصلی تغذیه ی مالی و تبلیغاتی تهاجم فرهنی – سیاسی علیه انقلاب و آرمان های اسلامی و معنوی در یک دهه ی گذشته بوده است. از خطر حرکت های بسیار نهان روشانه و منافقانه ی فراماسونری علیه تفکر اسلامی و انقلاب دینی و آرمان های معنوی آن و به منظور استحاله و نهایتاً براندازی انقلاب،به هیچ روی نباید غافل شد.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

4 پاسخ به “فراماسونری چیست؟”

 1. حمیدرضا رمضان می‌گه:

  با سلام
  مطالبتون جالب است و اگر امکان دارد درباره استاد رائفی پور هم مطلبی بگذارید از جمله بیوگرافی ایشون و… ممنون

 2. علی قدرتی می‌گه:

  این همه درآمد دولت به کجا می‌رود؟
  از لحاظ میزان ذخایر نفتی سومین کشور دنیا هستیم. در گاز هم دومین کشور دنیا هستیم. ده درصد معادن دنیا (فلزات، سنگ های قیمتی و …) هم در ایران است. دولت این همه درآمد دارد و با این حال همیشه ناله می کند و از مردم می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند.
  مبلغی را کارت به کارت می‌کنید و ۹۰۰ تومان از حسابتان کم می‌شود. می‌خواهید ببینید در کارت بانکی چقدر پول دارید ۱۲۵ تومان از حسابتان کم می‌شود. حساب کنید در کل کشور چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند.
  جمع هزینه های دریافت گذرنامه ۱۵۰ هزار تومان است. یک خانواده ۴ نفری باید ۶۰۰ هزار تومان بپردازد تا گذرنامه بگیرد و اگر بخواهد توسط پرواز هوایی از کشور خارج شود باید عوارض خروج هوایی که آن هم نفری ۱۵۰ هزار تومان است را بپردازد. یعنی برای چهار نفر مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت می شود برای هیچ چیز.
  هزینه بیمه کردن اتومبیل سواری حدود یک میلیون تومان است. هزینه دریافت گواهینامه پایه یک هم یک میلیون تومان.
  درآمد جرایم رانندگی چقدر است؟ از یکی از سربازهایی که در چهار راه‌ها جریمه می کنند بپرسید که امروز چقدر جریمه نوشته. با کمال تعجب رقمی مثل ۱۲ میلیون تومان را خواهید شنید. ببینید در کل کشور چقدر می شود!
  با این حال، دولت پول ندارد و همیشه از مردم می خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند و مرتبا بهای برق، گاز و آب را افزایش می دهد.
  قیمت بنزین و گازوئیل یکدفعه افزایش داده شد. قیمت بنزین در مدتی کوتاه از صد تومان به هزار تومان رسید. چقدر درآمد دولت افزایش یافت؟
  به قبض آّب، برق، گاز یا تلفن دقت کنید. ببینید روی یک قبض چند نوع مالیات و عوارض نوشته شده! در مغازه ای که سه عدد یخچال دارد مبلغ قبض برق به یک میلیون تومان می رسد.
  افراد خیر چقدر به دولت کمک می کنند و کارهای دولت را انجام می دهند؟ کمیته امداد چقدر درآمد دارد؟
  درآمد حاصل از کشت و صنعت مغان، ذوب آهن اصفهان، تراکتور سازی تبریز و سایر کارخانه های نیمه دولتی چقدر است؟
  و همچنان مردم از منت کشیدن برای ماهی ۴۵ هزار تومان خلاصی ندارند.
  کسی که می خواهد خانه ای بسازد باید مبلغ گزافی مثلا ۱۰۰ میلیون تومان به شهرداری بپردازد. کسی که مغازه می سازد مبلغ بزرگ تری مثلا ۳۰۰ میلیون تومان باید بپردازد. خلافی هایی که از ساخت و سازهای بدون مجوز دریافت می شود، هزینه های انشعابات آب، برق و گاز، عوارض سالیانه مسکن، عوارض سالیانه خودرو، عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی …. مواظب باشید دود از کله تان بلند نشود.
  عوارضی که در اتوبان ها از سواری ها و کامیون ها دریافت می شود مانند چاپخانه ای است که شب و روز پول چاپ می کند. کامیونی که از تبریز به راه می افتد تا به تهران برسد ۶۰ هزار تومان عوارض می دهد. همین طور در مسیر اصفهان، بعد در مسیر شیراز، بعد بندر عباس، در مسیر برگشت هم همان مبالغ را دوباره پرداخت می کند و این همه بر قیمت جنسی که در کامیون حمل می شود افزوده می گردد. حتی در تنگه هرمز نیز از کشتی ها عوارض گرفته می شود.
  خودروسازان، ماشین های سواری را که به قیمت کم تر از ۱۰ میلیون تومان تمام می شود به قیمت بالای ۳۰ میلیون تومان به مردم می فروشند. کامیون ها و تریلی ها را هم که خدا می داند.
  در اکثر خیابان ها پارکبان وجود دارد و برای نیم دقیقه پارک کردن ماشین باید هزینه بپردازید. هر پارکبان روزانه مبلغی حدود ۱۰۰ هزار تومان به دولت می پردازد. ببینید در کل کشور چقدر می شود.
  به هر پارک یا ترمینالی که با ماشین بروید باید ورودیه پرداخت کنید. همین طور است شهرک های نمایشگاهی.
  ارث نیز شامل مالیات می شود و در حدود ۳۰ درصد مبلغ ریالی ارث به دولت پرداخت می شود.
  با این وجود، دولت بی پول است و از مردم می خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند و نان را گران می کند.
  کسی که برای موردی مثل چک برگشتی شکایت می کند باید به مبلغی مثلا پانصد هزار تومان تمبر باطل کند. هر چه مبلغ مورد شکایت بیشتر باشد مبلغ تمبرهای باطل شده نیز بیشتر می شود و مثلا باید به قدر پنج میلیون یا ده میلیون تومان تمبر باطل کند. بعد دادگاه تشکیل می شود و فرد محکوم را دولت جریمه می کند. یعنی هر دو طرف را دولت سرکیسه می کند اما خدا می داند که حقدار چه موقع به حقش خواهد رسید.
  گمرک چقدر درآمد دارد! یکی برای وارد کردن ماشین ۱۰۰ میلیون تومان هزینه گمرک پرداخت می کند. برای هر کالایی که وارد می شود درصدی باید پرداخت شود. چقدر واردات وجود دارد! چه رقم بزرگی می شود! سپس کالاهای فوق را وارد کننده به عمده فروش می فروشد و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می دهد. عمده فروش به خرده فروش می فروشد و ۹ درصد مالیات می دهد. خرده فروش به مصرف کننده می فروشد و ۹ درصد مالیات می دهد. چه اجناس خارجی و چه اجناس تولید داخل هر چند بار که دست به دست شوند برای هر بار ۹ درصد مالیات پرداخت می شود. تصور کنید که چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد می شود و این باعث می شود قیمت اجناس تا چند برابر افزایش یابد!
  لذا تولید کننده ها مواد اولیه را به قیمت بسیار گرانی تهیه می کنند و نیز مبلغ زیادی برای برق، گاز و آب (که بصورت تصاعدی محاسبه می‌شوند) می‌پردازند و قیمت محصولی که تولید می‌کنند بسیار زیاد می‌شود و به دنبالش میزان فروش کاهش می یابد و ناچار می‌شوند حقوق کمی به گارگرها بپردازند و تعداد کارگرها را به حداقل برسانند و یا واحدهای تولیدی را تعطیل کنند. بسیاری از مردم حداقل حقوق را دریافت می کنند اما نوبت به دولت که می‌رسد می‌گوید موادی که از معادن استخراج می‌شوند، بنزین، گازوئیل، تولیدات پتروشیمی، میل گرد، تیرآهن و … باید به قیمت جهانی به مردم فروخته شوند اگرچه به قیمت بسیار پائینی تولید می‌شوند.
  مردم ایران با بسته شده راه های درآمد شان به ناچار سرمایه شان را به بانک ها منتقل می کنند تا از سود سپرده بانکی استفاده کنند که برای از بین بردن این درآمد نیز دولت مرتبا به بانک ها دستور می دهد تا سود سپرده ها را کم کنند.
  از تمامی این ها که گفتیم بگذریم. در حرم امام رضا چندین محل جمع آوری نذورات وجود دارد. یکی چک می دهد، یکی گردن بندش را می دهد، یکی پول نقد می دهد، دیگری به حساب واریز می‌کند. خلاصه این که با درآمد شهر مشهد می توان یک مملکت را اداره کرد. من از یکی از جمع آوری کنندگان نذورات پرسیدم که این پول ها به کجا می روند؟ او جواب داد: “به اداره بهزیستی”.
  ولی می دانیم که بهزیستی همیشه با کمبود بودجه مواجه است و اگر افراد خیر کمک نکنند نمی تواند اموراتش را اداره کند!
  قم چقدر درآمد دارد؟ جمکران چقدر؟ شاه عبدالعظم چقدر؟ چندین هزار امامزاده وجود دارد، درآمدشان چقدر می شود؟ فکر می کنم از کله تان دود بلند شد.
  چقدر ملک در اختیار سازمان اوقاف است؟ از کرایه این املاک چقدر درآمد دارد؟ سازمان اوقاف در سال ۱۳۸۵ بیش از ۷۴۰۰ ملک و بیش از ۵۸ میلیارد تومان درآمد داشت و حالا درآمدش بیشتر از ۴ برابر آن سال است.
  چقدر خمس و ذکات جمع می شود؟ مال امام چطور؟ همه مردم ایران فطره می دهند، چقدر می شود؟ خلاصه اینکه اگر یک از میلیون درآمدهای اماکن متبرکه و فطره به فقرا داده می شد، یک نفر فقیر در ایران پیدا نمی شد.
  این که مال مردم را پاک می کنند خیلی جالب است. می گوید ۱۰ میلیون تومان بده به من تا دارایی هایت پاک شوند. همه می دانیم صحیح این است بگوید: «به کسانی که ظلم کرده ای حق شان را بده تا دارایی هایت پاک شوند». این یعنی اینکه تمامی این تشکیلات به منظور دزدی کردن طراحی و ساخته شده اند.
  حال به اینجا می رسیم که این درآمدها به کجا می روند. واضح است که این همه سرمایه اگر در داخل کشور می ماند حالا ایران از آمریکا هم ثروتمندتر بود. پس به خارج از کشور می رود. به جیب کسانی که دنیا را اداره می کنند.
  چه کسانی دنیا را اداره می کنند؟
  زمانی بود که کشورهای اروپایی با روش های قدیمی دنیا را استعمار می کردند. متوجه می شوند که نگهداری آن همه سرباز در کشورهای مختلف هزینه بسیار زیادی دارد و بهتر است بجای آن، در حکومت ها و مذاهب نفوذ کرده و از این طریق استعمار کنند. بعد انقلاب ساختگی فرانسه را به راه می اندازند و سپس شاه های اروپایی به ظاهر از قدرت کنار می کشند و ادعا می کنند که مقامی تشریفاتی هستند و در اداره مملکت نقشی ندارند و این دروغی بیش نیست و دولت ها توسط آن ها اداره می شود چون آن ها سرمایه غیر قابل تصوری دارند و برای تمامی امور دولت های دنیا برنامه ریزی و اعمال نفوذ می کنند. هم اکنون دنیا توسط خانواده های سلطنتی اروپایی و تعدادی خانواده یهودی اداره می شود که بارزترین آنها خانواده یهودی روچیلد (Rothschild) در انگلستان و ملکه انگلستان (الیزابت دوم) است. خانم الیزابت سه میلیون هکتار زمین در کشورهای مختلف دارد.
  این خانواده ها از ۱۰۰ سال قبل برای همه چیز برنامه ریزی کرده اند و تمامی حکومت های دنیا برای آنها کار می کنند. دولت ها ملت ها را می چاپند و به آنها می فرستند. بانک های سوئیس را هم ایجاد کرده اند که بروز نمی دهند که چه سرمایه هایی را در آنجا تلنبار می کنند.
  روشی که برای اداره تمامی دنیا استفاده می شود این است که دولت ها با افزایش مالیات ها، عوارض، قبوض و … ملت ها را می چاپند و روز به روز راه های درآمد برای مردم بسته می شوند. این وضع در اروپا حتی شدیدتر از ایران است و اروپایی ها ۷۰ درصد درآمدشان را مالیات می دهند. برای نگه داشتن ماشین در پارکینگ خانه شان باید مالیات بدهند. اگر اتومبیلی بخرند باید به اندازه قیمت آن مالیات بپردازند و …
  جالب این است که برای کشورهای اروپایی برنامه ریاضت اقتصادی هم تدوین می کنند تا دولت ها مردم را بیشتر از این هم بچاپند. برای ما هم برنامه اقتصاد مقاومتی را می نویسند. هر دو برنامه توسط یک نفر طراحی شده.
  برای اینکه دولت های دنیا بتوانند خفقان ایجاد کنند و مردم دنیا جرات اعتراض به دولت ها را نداشته باشند، بطور مداوم جنگ و وحشت در دنیا تولید می‌کنند. زمانی جنگ سرد را بین آمریکا و شوروی سابق تولید کرده بودند. سران حکومت شوروی اعضای فراماسونری بودند. بعد از جنگ سرد نوبت آن رسید که از مسلمانان برای ایجاد رعب و وحشت استفاده کنند. طالبان، القاعده، داعش، حکومت جمهوری اسلامی ایران و … همگی تولید شده اند تا عامل ایجاد وحشت و ترس باشند و جنگ بین اسرائیل و حماس نیز در همین راستا است.
  از روزی که استعمارگران تصمیم گرفتند که از سربازان استفاده نکنند، جاسوس هایی را به مجامع مذهبی تمامی دنیا فرستادند و کم کم هدایت طرز فکر و ایدئواوژی مسلمانان را به عهده گرفتند. تعدادی خانواده یهودی در زمان حکومت عثمانی مسلمان شدند تا بتوانند در حکومت و مجامع مذهبی نفوذ کرده و در جهت براندازی امپراطوری عثمانی و ترویج افکار خرافی تلاش کنند. هم اکنون نواده های آن ها در تمامی کشورهای اسلامی شریان های اقتصادی را در دست دارند و و دولت های اسلامی کاملا تحت کنترل این یهودی ها هستند. دولت های اسلامی را وادار می کنند تا در جهت ترویج افکار خرافی، تحریک مسلمانان بر علیه دنیا و تولید تروریست سرمایه گذاری های کلانی بکنند.
  شما ملاحظه می کنید دولت ادعا می کند که دچار کمبود بودجه است. اما عاشورا که می رسد بنرهای پلاستیکی خیلی بزرگی که توسط دستگاه های مدرن و با هزینه بسیار زیادی چاپ شده اند در سرتاسر خیابان های تمامی شهرهای ایران نصب می شود.
  اگر به سخنان خامنه ای دقت کنید متوجه می شوید که همیشه از جنگ، دشمن، مکر و استکبار جهانی سخن می گوید. اما درست این است که بگوید که تا حالا هرچه شده را فراموش کنید و بیائید در صلح زندگی کنیم. اسلام دین رحمت است.
  تمامی دنیا با این سیستم اداره می شود که مثلا در ایران مردم عادی در سختی زندگی می کنند اما هنگامی که جذب سپاه، بسیج و سایر ارگانهای اسلامی می شوند منافع بسیاری نصیب شان می شود. مردم تمامی کشورهای دنیا به سختی پول در می آورند اما وقتی که جذب گروه های اسلامی می شوند کمک های فراوانی دریافت می کنند. در حقیقت این خانواده های یهودی که دنیا را اداره می کنند، تلاش می کنند تا کل دنیا را مسلمان کنند. چرا؟ جواب را مرحوم حسین پناهی داده:
  «اینکه شما در خانه چه برنامه‌ اى می ‌بینید به ما مربوط است، اینکه در خیابان چه می ‌پوشید به ما مربوط است، آنچه می نوشید و آنچه می‌ گوئید به ما مربوط است!
  با چه کسى بیرون می روید به‌ ما مربوط است،
  چه دینی دارید و چگونه آرایش میکنید به ما مربوط است؛
  اما …
  امنیت، قدرت خرید، کیفیت تحصیل، آینده فرزندان تان، تفریح جوانان تان، امنیت راه‌ها، مشکل مسکن و بقیه موارد:
  به ما مربوط نیست»
  یعنی هر کشوری که حکومتش اسلامی می شود دولت مجوز پیدا می کند که در همه چیز مردم دخالت کند اما خودش در مقابل هیچ چیزی پاسخگو نباشد.
  در تمامی کشورهای دنیا مردم در سختی زندگی می کنند اما وقتی که مردم جذب گروه های اسلامی می شوند منافع بسیاری نصیب شان می شود و به این نتیجه می رسند که در راه درستی قدم گذاشته اند. در ادامه این روند، مردم را از گروه های اسلامی به تدریج به گروه هایی مثل داعش و طالبان جذب می کنند. در گروه های تروریستی حقوق زیادی مثل ۱۰ هزار دلار در ماه دریافت می کنند. ملاحظه می کنید که داعش روز به روز پیشرفت می کند. یک روز به مصر حمله می کند. فردا شهری را در یمن تسخیر می کند و ….
  در کشورهای اسلامی خرافات ترویج می شود و گروه های تروریستی هم به کشتن مردم خرافی تحریک می شوند تا همیشه مسلمانان درگیر جنگ و بمب گذاری باشند.
  در طول تاریخ، تولید خرافات، همیشه پر درآمدترین شغل بوده. این درآمد باعث شده که پیغمبر را معصوم کنند، ۱۲ تا امام تولید کنند، آن ها را هم معصوم کنند، مراجع تقلید و رساله تولید کنند، چند صد هزار امام زاده بسازند، ولی فقیه تولید کنند، برای دنیا منجی بسازند و …
  شما در قران حتی یک کلمه در مورد این ها نمی توانید پیدا کنید. خدا با هیچ کس رودربایستی ندارد و اگر پیامبر یا کس دیگری معصوم بود در قران ذکر می شد. همچنین اگر امامی وجود داشت نامش گفته می شد. در قران گفته شده که از ولی تان پیروی کنید و با استناد به آن تفسیر می کنند که پیامبر، امامان و رهبر مسلمانان معصوم هستند. این گفته مثل این است که به کودک گفته می شود که به حرف پدرش گوش کند یا به مردم گفته می شود که از مسئولین پیروی کنند. این به معنی معصوم بودن پدر یا مسئول کشور نیست.
  پیامبر ۲۱ عدد زن رسمی داشت. موقت ها را خدا می داند. در ۵۴ سالگی با عایشه ۹ ساله ازدواج کرد. در آیه ۵۰ سوره احزاب هم به پیامبر اجازه داده شده که بدون پرداخت مهریه، زن های مومن برایش حلال شوند. امام ها هم هر کدام شان بطور متوسط ۱۰۰ تا زن داشتند. نکته اینجاست که آدم معصوم از عهده یک زن به سختی بر می آید. صد تا زن و عصمت چطور یکجا جمع می شوند؟
  در آیه سوم سوره مائده ذکر شده که امروز دین تان را کامل کردم. یعنی تمامی مسائل دینی در قران بیان شده. از این آیه می توان فهمید که بغیر از قران و پیامبر، هر چیز دیگری که بنام دین تولید شده فقط برای این بوده که دزدها بتوانند دزدی کنند.
  استدلال می کنند که باید کسی باشد که راه را نشان دهد. در پاسخ باید گفت که این جهان محل امتحان است. هر کسی باید قران و هر آنچه را که لازم است مطالعه کند و بر اساس تصمیمی که در برابر مشکلات گرفته می شود ارزش اشخاص مشخص می شود. اگر کسی باشد که همه چیز را از خدا بپرسد و به مردم بگوید مثل این است که معلم یک نفر را آورده تا در جلسه امتحان به شاگردها تقلب برساند.
  امروزه سکان کشتی تولید خرافات به دست یهودی ها افتاده و میلیون ها صفحه تفسیر نوشته شده تا ثابت کنند که امام ها معصوم بودند. برای سنی ها هم برعکس این تفاسیر را می بافند تا همیشه جنگ و اختلاف بین شیعه و سنی حاکم باشد.
  این یک برنامه ریزی است که امام حسین یا امام رضا را این طور بزرگ و معصوم کرده اند تا راه باز شود برای معصوم کردن مرجع تقلید و ولی فقیه و در آخر نتیجه این می شود که هرچه مرجع تقلید یا ولی فقیه می گوید سخن خداست و مردم نباید در مورد دستورات مراجع تقلید یا ولی فقیه فکر کنند بلکه باید بدون چون و چرا اطاعت کنند.
  از آن طرف هم به داعش می گویند که شیعه کافر است و انسان را در حد خدا بزرگ می کند. بدینگونه انگیزه بزرگی برای داعش ایجاد می شود تا حرم های شیعه را منفجر و شیعه ها را قتل عام کنند.
  مرتبا تبلیغ می کنند که فلان افراد بیمار از امام رضا شفا گرفتند. اما اگر به آمار نگاه کنیم می بینیم که بیشترین موارد ابتلا به سرطان دنیا در ایران رخ می دهد و ایران از لحاظ میزان بروز بسیاری از بیماری های جسمی و روانی در صدر دنیا قرار دارد. اگر تنها یک مورد بیماری مثلا قطع نخاع توسط آزمایشات و تصویر برداری پزشکی تائید می شد و پس از رفتن به حرم امام رضا توسط آزمایشات و تصویر برداری پزشکی تائید می شد که فرد مذکور شفا یافته، در کتب پزشکی جهان توصیه می شد که برای درمان آن بیماری از حرم امام رضا استفاده شود.
  این خانواده های یهودی، تمامی کشورهای دنیا را به این شکل اداره می کنند که در کشورهای مختلف تشکل هایی مثل فراماسونری، کابالیسم، شیطان پرستی، حسینیه، هیئت عزاداران اباعبدالله الحسین و … را تولید می کنند. در این تشکل ها تعدادی جاسوس را به عنوان نماینده خدا معرفی می کنند که دائما در تماس با خدا هستند و گفته های خدا را به مردم می رسانند. تعدادی افراد عوام پیدا می شوند که این گفته ها را قبول می کنند و کاملا مرید آن جاسوس ها می شوند. مقامات اجرایی کشورها (وزرا، رئیس جمهور و روسای ادارات) از میان این افراد عوام انتخاب می شوند. بعد جاسوس ها از زبان خدا به افراد عوام می گویند که چطور کشور را اداره کنند.
  نمونه بازر این نوع مدیریت، آقای احمدی نژاد است که در کابینه اش یک صندلی خالی و متعلق به امام زمان بود. احمدی نژاد گفته بود: “امام زمان هر روز می آید و به کارهای دولت نظارت می کند و کشور را در مقابل دشمنان محافظت می کند”.
  امام زمان مرتبا از احمدی نژاد می‌خواست که یارانه پرداختی به نان، آب، برق، گاز و … قطع شود، قیمت بنزین، گازوئیل، فلزات، محصولات پروشیمی و … افزایش یابد و به قیمت جهانی برسد. مالیات ها، عوارض و هرآنچه که از مردم گرفته می شود افزایش یابد تا بودجه دولت افزایش یابد، به نفت وابسته نباشد و مملکت پیشرفت کند. احمدی نژاد مطابق برنامه های امام زمان عمل کرد، روحانی هم همان مسیر را ادامه می‌دهد غافل از اینکه این سرمایه ها به بانک های سوئیس منتقل می شوند و در دست دولت نمی‌مانند.
  به جرج واشنگتن (نخستین رئیس جمهور آمریکا. او فردی فراماسون بود) گفته بودند که واشنگتن شهر خدا است و خدا در این شهر فرود خواهد آمد. جورج واشنگتن را هم پیامبر خدا کرده بودند. همانطور که احمدی نژاد را یکی از ۳۱۳ نفر اصحاب امام زمان کردند.
  مسئولین رده بالای کشور آمریکا از میان افراد فراماسون انتخاب می‌شوند. مجسمه‌ها و نمادهای فراماسون در کاخ سفید و بسیاری از میادین واشنگتن ساخته شده و حتی روی دلار چاپ شده‌اند تا در ذهن افراد فراماسون جنبه مقدس پیدا کنند. بدین شکل به برنامه هایشان جنبه مقدس و الهی می‌دهند تا افراد عوامی که از فراماسونری به قدرت می‌رسند تصور کنند که افراد برگزیده خدا هستند و بدون چون و چرا برنامه‌های خدا را که توسط سازمان فراماسونری در اختیارشان قرار می‌گیرد اجرا کنند.
  در ایران نیز برنامه مشابهی انجام می‌شود و افراد عوامی که به قدرت می‌رسند تصور می‌کنند که افراد برگزیده خدا هستند و بدون چون و چرا برنامه‌هایی که به اسم خدا و امام زمان دیکته می‌شود را اجرا می‌کنند.
  شما می‌بینید که مطهری، شریعتی، طالقانی و سایر افراد سیاسی که فهم و شعور داشتند را به شکل مرموزی کشتند چون می‌دانستند که نمی‌توانند برنامه‌هایشان را روی آن‌ها پیاده کنند.
  پر واضح است که کشور ثروتمندی مانند ایران، اگر توسط ملاها و این افراد عوام که هیچ اطلاعی از علم سیاست، اقتصاد، مدیریت و … ندارند اداره می شد، در عرض یک روز حکومت را از دست می دادند. این ها ظاهر حکومت هستند. در واقع حکومت توسط خانواده های یهودی اداره می شود.
  گروه های جاهلی مانند داعش یا طالبان اگر حمایت کننده نداشته باشند و راه و روش را به آن ها نشان ندهند، خود به خود از بین می روند اما ملاحظه می کنید که این گروه ها به سرعت پیشرفت می کنند.
  اگر در گوگل کلمات دلار و ۱۱ سپتامبر را به زبان انگلیسی وارد کرده و دکمه جستجو را بزنید تصاویر دلارهای تا شده را نشان می‌دهد که روی ۵ دلاری نقاشی برج دوقلو، روی ۲۰ دلاری نقاشی آتش گرفتن برج دوقلو و روی ۵۰ دلاری نقاشی فرو ریختن برج دوقلو چاپ شده. یعنی قبل از چاپ شدن دلار، نقشه ۱۱ سپتامبر را کشیده بودند چون می‌دانستند زمانی خواهد رسید که در آمریکا بیلیونرهای جدیدی ظهور خواهند کرد که موی دماغ این خانواده های یهودی خواهند شد. برنامه این بود که آن بیلیونرها توسط مسلمان ها کشته شوند.
  لازم است متذکر شوم که هر نهضت، انقلاب، جنگ و رکودی که در جهان رخ می‌دهد توسط این خانواده های یهودی طراحی و تولید می‌شود. مثلا برای شروع انقلاب اسلامی، کارتر (رئیس جمهور آمریکا) دست در دست فرح و شاه دست در دست همسر کارتر، رفتند و بر سر میزی نشستند که رویش لیوان مشروب بود. این را از تلویزیون ایران پخش کردند و جرقه انقلاب را زدند. بعد از آن هم هیچ کس خمینی را نمی‌شناخت. مردم در طول روز به تظاهرات می‌رفتند و شب به رادیو بی بی سی انگلستان گوش می‌دادند. شاه هم روی بی بی سی پارازیت پخش می‌کرد. خمینی را بی بی سی به مردم شناساند و مرتبا پیام های خمینی را به مردم می رساند و می گفت که فلان روز، مردم فلان شهر تظاهرات کنند. یعنی انقلاب اسلامی نتیجه عمل بی بی سی بود.
  بعد از انقلاب هم فرماندهان ارتش و عده زیادی را اعدام کردند. برنامه این بود که فرماندهان ارتش اعدام شوند تا صدام جرات پیدا کرده و به ایران حمله کند. پیامبر پس از فتح مکه، مشرکین و دشمنانش را بخشید. صحیح این بود که خمینی هم بعد از پیروزی انقلاب، فرمان عفو عمومی می‌داد.
  بعد از آن هم عراق به ایران حمله کرد. بعد از ۶ ماه صدام متوجه شد که اشتباه بزرگی مرتکب شده و چندین کشور واسطه شدند تا غرامت ایران را بپردازند و جنگ خاتمه پیدا کند اما ایران راضی به صلح نشد یعنی از ۸ سال، شش ماه عراق مقصر بود، هفت و نیم سال هم ایران مقصر بود و راضی به صلح نمی‌شد. می‌گویند خمینی راضی به صلح نمی‌شد چون خاک کشورمان در دست عراق بود اما این گفته صحیح نیست چون هنگامی که او به صلح راضی شد نیز مقدار زیادی از خاک کشورمان در دست عراق بود. صدام هنگامی که آمریکا به عراق حمله کرد خاک ایران را پس داد.
  مسئله اینجاست که هفت و نیم سال از هشت سال را ایران مهاجم بود و حالا مدعی هستیم که کسانی که در جنگ کشته شده‌اند شهید هستند. مردم از بیچارگی نمی‌دانند چه کنند و دولت حقوق مردم را به خانواده شاهد و جانبازان می‌دهد. بیست و هفت سال از پایان جنگ گذشته و هنوز هم سهمیه های رزمندگان، جانبازان و اسرا روز به روز افزایش می‌یابد. عراق را هم دوست شماره یک ایران می‌دانند.
  مطلب دیگر این که این خانواده های یهودی حتی به خود یهودی ها هم رحم نمی‌کنند. این ها مسبب جنگ‌های اول و دوم جهانی بودند. کشتن یهودی‌ها در جنگ دوم جهانی هم جزئی از دستور کارشان بود که آن را “هولوکاست” نامیدند و بهانه ای است تا در کشورهایی مثل آمریکا مالیات پرداخت نکنند و هر قدر که می‌توانند زور بگویند.
  این که خامنه ای می‌گوید: “اسرائیل محو خواهد شد” برنامه ای است که توسط این خانواده‌های یهودی طراحی شده. این ها اسرائیل را در نقطه حساس مسلمان‌ها ایجاد کرده‌اند تا برای مدت درازی جنگ و خونریزی ایجاد شود و در آخر هم یهودی‌های مقیم اسرائیل به این نتیجه خواهند رسید که نمی‌توانند تا ابد جنگ کنند و اسرائیل را ترک خواهند کرد.
  بدین ترتیب هولوکاست دوم که عبارت از نابودی اسرائیل است رخ خواهد داد تا بهانه‌ای باشد در دست این خانواده‌های یهودی برای زورگویی و پرداخت نکردن مالیات.

  • arman می‌گه:

   فوقلاده بود مطالبتون خیلی خیلی جالب ممنون کاش میشد یک پل ارتباطی میگذاشتین از معلوماتتون بهرمند شیم

   • admin admin می‌گه:

    سلام ممنونم دوست عزیز ما تو ف ی س ب و ک با همین اسم پیجی داریم که میتونیم ارتباط داشته باشیم و دو گروه هم با همین عنوان رازهای شیطان پرستان۱ و ۲ . خوشحال میشیم بتونیم از اطلاعات شما هم استفاده کنیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *